P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 07 grudnia 2018 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.
oraz Wójt , Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i członkowie pozostałych stałych komisji Rady Gminy.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

 

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2019 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2019 rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Po udzielonych wyjaśnieniach komisja wydała w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok opinię, które zostaną przedstawione na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Ad. 2

W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia:

1. Planowanej podwyżki energii, która pochłonie duże środki finansowe.

2. Zakupu gruntu pod boisko sportowe w Zadusznikach.

– 2 –

3. Budowy i naprawy dróg na terenie gminy oraz dofinansowania sołectw poza funduszem sołeckim na naprawy dróg.

4. Przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntu ok. 30 arów przy parku z przeznaczeniem na cele publiczne – parking, gdyż będą się tam odbywały imprezy plenerowe.

5. Boiska sportowego w Wielgiem-wniosek złożony , na chwilę obecną nie rozpatrzony.

6. Parkingu przy ZPO w Wielgiem – w 2019 roku planuje się opracować dokumentację.

7. Odmulenia stawów w miejscowym parku – na chwilę obecną nie ma na ten cel środków finansowych, planowana jest w parku ścieżka rekreacyjna.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Przewodniczący komisji
Mariusz Przybyszewski

Protokołowała:
Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian