P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 09 lipca 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Kontrola upraw maku na terenie gminy.

2. Weryfikacja zgłoszeń rolników w zakresie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

3. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Gminy.

4. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Członkowie komisji zapoznali się z zasadami uprawy maku na terenie gminy w 2019 roku. Rolnicy nie byli zainteresowani tą uprawą.

Ad.2

Dokonano sprawdzenia zniszczonych upraw kukurydzy, łąk i buraków przez dziką zwierzynę na terenie gminy.
Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach zgłaszają je do Kół Łowieckich i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie celem otrzymania odszkodowań.

Ad.2

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na najbliższą sesję w sprawach:

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019,

b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

c/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski,

d/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Teodorowo.

Omówione projekty uchwał przez Skarbnika Gminy i Wójta zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia ich na VIII sesji Rady Gminy.

Ad.3

W sprawach różnych dyskutowano na temat naprawy i remontu dróg na terenie

gminy. Głównie rozważano sprawę dostawy gruzu na drogi. Stwierdzono, że

w br. jest znacznie lepszy.

Radny Franciszek Jankowski zgłaszał sprawę poprawę poboczy na łukach przy

nowej drodze w Bętlewie ze względu na wysypanie ich drobnym gruzem.

Analizowana była sprawa zakupu lamp w Suradówku na skrzyżowaniu w Bałdowie i przy CKOR.

Były również zapytania w sprawie nowego boiska w Teodorowie,

pytano dlaczego na nim nie grają.

Wójt wyjaśnił, że dopiero jesienią będzie można wejść , aby trawa się dobrze

ukorzeniła.

Poruszono również sprawę boiska w Zadusznikach, gdzie na chwilę obecną

właściciele działki wycofali się zapewniając, że jeżeli decyzja się zmieni

poinformują Urząd o sprzedaży.

Pan Wójt będąc przy głosie poinformował, że odbyło posiedzenie zespołu w

sprawie budowy mieszkań czynszowych, obecnie zapisanych jest 54 chętnych.

Padło również zapytanie dotyczące powstania Domu Dziennego Pobytu

w Złowodach, gdzie na chwilę obecną nie ma konkretnych informacji.

Rozważano również możliwość nabycia działki pod parking na potrzeby

organizowanych uroczystości gminnych typu dożynki, zaprzęgi parokonne itp.

Wójt przekazał zebranym, że jest konieczność poszerzenia drogi w Czarnem „Łysa Góra”.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji:Mariusz Przybyszewski

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian