P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 15 lipca 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i Przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrała Radna Krystyna Walkowicz, która zapytała co będzie wykonane za 7000 zł. Nad jeziorem.

Odpowiedzi udzielił pracownik ds planowania przestrzennego i dróg, że zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego dla 4 działek celem przygotowania ich do sprzedaży z możliwością zabudowy.

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XI/95/2019Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. W

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2035,

c/ rozpatrzenia petycji .

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XVI sesji Rady Gminy.
Ad. 2

W sprawach różnych omawiano:

1. Aktualny stan prowadzonych inwestycji na terenie gminy tj. remont szkoły w

Czarnem i rozbudowa przedszkola w Wielgiem.

2.Sprawę remontu i naprawy dróg na terenie gminy oraz planowanych budów w 2021 roku tj. ul.Ogrodowa , droga w Zadusznikach i Bętlewie.

3. Odbioru folii od rolników.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :Mariusz Przybyszewski

 

Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian