P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 15 marca 2021 roku.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Krystyna Walkowicz – z-ca Przewodniczącego

3. Marianna Zaborowska – członek komisji,

4. Marcin Pilarski – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy,Przewodnicząca komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

1. Omówienie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy.

2. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg,

przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz

dalszy ich rozwój.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni omówili projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy w sprawach:

– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok

– zmieniająca Uchwałę Nr XIX/168/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2021–2045,

– uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2021 rok”,

– określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

– o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2021,

– intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zadusznikach,

– 2 –

– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej Nr 170837C Czarne – Orłowo – Jasień – Kamień Kmiecy,

– wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Wielgie,

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę stanowiącą własność Gminy Wielgie położoną w miejscowości Teodorowo o numerze ewidencyjnym 94/4 na okres 6 lat,

– zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XIX sesji Rady Gminy.

Ad. 2

Członkowie komisji dokonali analizy wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszego ich rozwoju.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

W sprawach różnych omawiane były sprawy :

1. Stawek za odbiór odpadów komunalnych, ze względu na planowane podwyżki.

Radni mają obawy, że mieszkańcy nie będą płacić należności po podwyżce.

Wójt przekazał, że system odbioru nieczystości musi się samofinansować.

2. Radna Krystyna Walkowicz stwierdziła, że ze względu na zły stan dróg konieczne jest zwiększenie środków na ich naprawę.

3. Radna Krystyna Zaborowska uważa, że konieczna jest równiarka na wszystkie drogi.

Pan Wójt przekazał, że trzeba się zastanowić gdzie zmniejszyć plan budżetu z możliwością przesunięcia na naprawę dróg i na kwietniową sesję przygotować propozycję.

4. Budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. .

5. Pan Wójt poinformował o przeprowadzonej kontroli w Urzędzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.Wynik Kontroli bardzo dobry.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :                                 Przewodniczący komisji :

Grażyna Wyszyńska                          Mariusz Przybyszewski

Informacje

Rejestr zmian