P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 15 stycznia 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Z-ca Wójta i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na IV sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja dokonała analizy przygotowanych uchwał na najbliższą sesję w

sprawach:

– ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz

górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych, którą szczegółowo omówił z-ca Wójta

udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych .

– planu pracy komisji na 2019 rok.

Omówione projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 2

W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia:

1. Opłat za odbiór odpadów komunalnych. Z-ca Wójta poinformował, że ściągalność opłat jest dobra i średnio za 2018 rok wyniosła 95 %.

Dodał, że zgodnie z przeprowadzonym przetargiem opłaty za śmieci do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie powinny wzrosnąć do czerwca 2021 roku, gdyż do tego czasu podpisana jest umowa.

2. Rozważano również sprawę opróżniania szamb. Z-ca Wójta poinformował, że zgodnie z ustawą prowadzone są kontrole w tym zakresie, gdzie mieszkaniec musi okazać cię umową zawartą z firmą odbierającą ścieki i fakturą za wykonaną usługę.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Przewodniczący komisji Mariusz Przybyszewski

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian