P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 19 marca 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Z-ca Wójta i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój.

2. Omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Członkowie komisji omawiali zaplanowane zadania inwestycyjne w zakresie budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.2

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na najbliższą sesję w sprawach:

– ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót

budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi,

– przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”.

– przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022.

– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bałdowo.

Omówione projekty uchwał na V sesję Rady Gminy komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 2

W sprawach różnych rozważano sprawę złego utrzymania zwierząt

w gospodarstwie rolnym.

Komisja dokonała wizji i nie stwierdziła nieprawidłowości .

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji Mariusz Przybyszewski

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian