P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 grudnia 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy, Kier.GOPS i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XI sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok

b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035

c/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Teodorowo oznaczonej w ewidencji w ewidencji gruntów jako działka nr 100/18,

d/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

e/ zmiany uchwały NR IX/73/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia

27 września2019 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia

2 października 2019 r., poz.5151,

f/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy

Wielgie na rok 2020,

g/ wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej

Straży Pożarnej z terenu Gminy Wielgie za udział w działaniu ratowniczym lub

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub

Gminę Wielgie,

h/ planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok,

i/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wielgie na rok szkolny

2019/2020,

j/ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na

lata 2020-2035.

k/ w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

Omówione projekty uchwał przez Wójta i Skarbnika Gminy po udzieleniu

wyjaśnień na zapytania zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia

na obrady XI sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiano:

1. Zasady płatności za udział w pożarach i szkoleniach członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pan Wójt omówił zasady działalności jednostek OSP i ich wyposażenia .

2. Likwidacji kasy w Urzędzie Gminy.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :                 Przewodniczący komisji :

Grażyna Wyszyńska          Mariusz Przybyszewski

Informacje

Rejestr zmian