P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 stycznia 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zmiany Uchwały nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 maja

2017r.w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie

na lata 2016 -2020 z perspektywą do roku 2023,

c/przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w

miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno,Rumunki

Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A.

Omówione projekty uchwał przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy

po udzieleniu wyjaśnień na zapytania zostały zaopiniowane pozytywnie celem

przedstawienia na obrady XII sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiano:

1. Sprawy odśnieżania dróg na terenie gminy.

Wójt poinformował, że po 1000 zł. Przeznaczone będzie na działalność

kulturalną w sołectwach a pozostałe środki wrócą do budżetu gminy.

2. Remontu dróg na terenie Gminy.

Wójt poinformował, ze ogłoszono przetarg na dostawę materiałów do naprawy – usługa ma być wykonana do końca czerwca br.

3. Wynajmu świetlic wiejskich.

Radna Krystyna Walkowicz poinformowała, że sołectwo Czerskich Rumunek

zorganizowało bal i musiało zapłacić za wynajem świetlicy w Czarnem.

Wywiązała się ogólna dyskusja dotycząca wynajmu świetlic, stwierdzono, że

coraz mniej osób jest zainteresowanych, zbyt wysokie opłaty.

Wójt poinformował, że na utrzymanie świetlic wydano 60 000 zł. a dochodu

było 10 000 zł.

Radna Marianna Zaborowska zaproponowała, aby sołectwa korzystające ze

świetlicy dołożyły w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie .

4. W toku ogólnej dyskusji poruszona była sprawa budowy domu dla wielodzietnej rodziny z terenu gminy.

Na zapytania w tej sprawie wyjaśnień udzielał Wójt.

5. Przedłużenia kolektora ściekowego w Teodorowie w związku z budową domu dla rodziny. Mieszkańcy tam zamieszkujący będą mogli się do niego podłączyć.

6. Wójt poinformował o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy tj. rozbudowa przedszkola w Wielgiem, remont szkoły w Czarnem,

7. Dyrektora ZPO w Wielgiem na zapytanie Wójt poinformował, że aktualnie

przebywa na zwolnieniu lekarskim , zastępstwo pełni Pani Bożena El-Maaytah.

8. Analizowano również sprawę OSP na terenie gminy – ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, samochodów i ich wyposażenia , możliwości zakupu nowego samochodu dla Zadusznik oraz przekazania samochodu z Wielgiego do Suradówka.

9. Zakupu nowego samochodu dla GOPS.

10. Pałacu w Wielgiem – wystąpiono z wnioskiem o wykreślenie z rejestru zabytków.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :Mariusz Przybyszewski

Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian