P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 22 września 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Krystyna Walkowicz – członek komisji,

3. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i Przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XVII sesję Rady Gminy.

2. Weryfikacja zgłoszeń rolników w zakresie szkód wyrządzonych przez dzika zwierzynę.

3. Zapoznanie się ze stanem zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem.

4. Kontrola upraw maku na terenie gminy.

5. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XI/95/2019Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2045,

c/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B,

d/ przystąpienia do zmiany w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gm. Wielgie, pow. lipnowski – cz. A,

e/ zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w Piasecznie w Gminie Wielgie, obręb Piaseczno, działka Nr 303,

f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wielgie i Teodorowie.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XVII sesji Rady Gminy.

Ad. 2

Komisja dokonała weryfikacji zgłoszeń rolników w zakresie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

Ad. 3

Komisja zapoznanie się ze stanem zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem.

Zasugerowano, aby na bieżąco zbierać pojawiające się odpady i zanieczyszczenia

oraz oczyszczać alejki wewnętrzne z zarośli.

Ad. 4

Na terenie gminy Wielgie nie zaobserwowano nielegalnych upraw maku. Istnieje

jedna plantacja zakontraktowana konopii włóknistych na obszarze 5,55 ha

w miejscowości Zaduszniki.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji : Mariusz Przybyszewski

Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian