P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 23 listopada 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Krystyna Walkowicz – członek komisji,

3. Marianna Zaborowska – – „ -.

4. Marcin Pilarski – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i Przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

3. Kontrola cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

4. Objazd dróg gminnych po przeprowadzonych bieżących remontach.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XI/95/2019Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2045,

c/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości, na czas oznaczony do 6 lat,

Po omówieniu projektu uchwały Radni nie wyrazili zgody wydzierżawienie gruntu.

d/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie,

e/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

f/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XVIII sesji Rady Gminy.

Ad. 2

1. Działalność Domu Dziennego Pobytu w Złowodach w okresie pandemii tj. osoby otrzymują całodzienne wyżywienie i jeżeli osoba nie ma opieki ze strony rodziny jest ona sprawowana przez opiekuna.

2. Pan Wójt poinformował, że nad jeziorem zostały do sprzedaży 3 działki i grunt 5 ha, który można przygotować również do sprzedaży na działki w Teodorowie.

Ad. 3

Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją Gminnej Spółki Wodnej

dotyczącej wykonania prac melioracyjnych na terenie gminy w 2020 roku.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono.

Ad. 4

Komisja wyjechała w tren celem zapoznania się z ich stanem po przeprowadzonych bieżących remontach.

Komisja stwierdziła, że najgorsze odcinki dróg to droga Czarne – Józefowo i Czarne-Orłowo.

Komisja dokonała wizytacji nowo pobudowanej drogi Zakrzewo – Płonczyn.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :Mariusz Przybyszewski

Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian