P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 24 kwietnia 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Objazd dróg gminnych po okresie zimowym – posiedzenie wyjazdowe.

2. Kontrola upraw dotkniętych ujemnych skutków przezimowania.

3.Omówienie projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy.

4. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z informacją o stanie dróg gminnych i zadaniach

inwestycyjnych w roku 2019/2020. Zaplanowany objazd dróg został przesunięty na

termin późniejszy.

Ad. 2

Członkowie komisji nie przeprowadzili kontroli w terenie dotyczącej upraw

dotkniętych ujemnych skutków przezimowania, gdyż takowych nie zgłoszono.

Ad.3

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:
a/ ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok

c/wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Orłowo.
Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrała Radna Krystyna Walkowicz, która zaproponowała bonifikatę 90 % ze względu na to, że osoby tam zamieszkujące włożyły bardzo duży wkład w remont budynku.

– 2 –

W wyniku przeprowadzonej ogólnej dyskusji ustalono, że bonifikata wynosic będzie 90 %.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XIV sesji Rady Gminy.

Ad. 4

W sprawach różnych omawiano:

1. Aktualny stan prowadzonych inwestycji na terenie gminy tj. remont szkoły w

Czarnem i rozbudowa przedszkola w Wielgiem.

2. Dofinansowanie budowy boiska w Teodorowie – dofinansowane z Lokalnej Grupy

Działania Region Południe – 800 tys. zł. tj. do 95 % wartości kosztorysowej +

ewentualne dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, o które gmina się ubiega.

3. Działalność miejscowej oczyszczalni, są zgłoszenia, że Leńcem płynie biała woda.

Wójt wyjaśnił, że wywożone są nielegalnie nieczystości z szamb i spuszczane do

strumienia.

W toku ogólnej dyskusji Radni analizowali sprawę rozbudowy tejże oczyszczalni,

gdyż miejscowość się rozbudowuje i może być niewystarczająca.

4. Wysokości zaległości podatkowych.

5. Oświetlenie uliczne na terenie gminy, po dyskusji ustalono,aby od 15 maja do 14

sierpnia br. oświetlenie uliczne wyłączone będzie w całej gminie.

6. Uroczystości plenerowe – Wójt poinformował, że ze względu na panujący stan

epidemii zwyczajowo przyjęte imprezy w gminie nie będą się odbywać typu Dzień Dziecka, Zaprzęgi parokonne, Dożynki itp.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji : Mariusz Przybyszewski

Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian