P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 03 grudnia 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Renata Mańska – – „ -,

5. Katarzyna Piątkowska – – „ –

oraz Wójt, Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji finansów.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektu budżetu gminy na 2021 rok.

2. Opracowanie planu pracy na 2021 rok.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2021 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2021

rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Po udzielonych wyjaśnieniach komisja wydała w sprawie projektu budżetu

gminy na 2021 rok opinię, która zostanie przedstawione na sesji w dniu 29

grudnia 2020 roku.

Ad. 2

Członkowie komisji opracowali plan pracy na 2021 rok, który będzie

zatwierdzany uchwałą na XIX sesji.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian