P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 09 lipca 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

oraz Skarbnik Gminy, Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Gminy.

2. Podsumowanie wyników działalności klubów sportowych dofinansowywanych z budżetu gminy.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019,

b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

c/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

d/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

– 2 –

Ad. 2

Komisja zapoznała się z informacjami o wynikach działalności klubów sportowych dofinansowywanych z budżetu gminy, co będzie tematem obrad VIII sesji Rady Gminy.. Uwag do przekazanych informacji nie zgłoszono.

Zapoznano się również z harmonogramem pracy animatora na boisku „ORLIK” w Wielgiem, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

W sprawach różnych dyskutowano na temat naprawy i remontu dróg na terenie

gminy. Głównie rozważano sprawę dostawy gruzu na drogi. Stwierdzono, że

w br. jest znacznie lepszy.

Radny Franciszek Jankowski zgłaszał sprawę poprawę poboczy na łukach przy

nowej drodze w Bętlewie ze względu na wysypanie ich drobnym gruzem.

Analizowana była sprawa zakupu lamp w Suradówku na skrzyżowaniu w Bałdowie i przy CKOR.

Były również zapytania w sprawie nowego boiska w Teodorowie,

pytano dlaczego na nim nie grają.

Wójt wyjaśnił, że dopiero jesienią będzie można wejść , aby trawa się dobrze

ukorzeniła.

Poruszono również sprawę boiska w Zadusznikach, gdzie na chwilę obecną

właściciele działki wycofali się zapewniając, że jeżeli decyzja się zmieni

poinformują Urząd o sprzedaży.

Pan Wójt będąc przy głosie poinformował, że odbyło posiedzenie zespołu w

sprawie budowy mieszkań czynszowych, obecnie zapisanych jest 54 chętnych.

Padło również zapytanie dotyczące powstania Domu Dziennego Pobytu

w Złowodach, gdzie na chwilę obecną nie ma konkretnych informacji.

Rozważano również możliwość nabycia działki pod parking na potrzeby

organizowanych uroczystości gminnych typu dożynki, zaprzęgi parokonne itp.

Wójt przekazał zebranym, że jest konieczność poszerzenia drogi w Czarnem „Łysa Góra”.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji
Julia Markowska

Protokołowała:
Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian