P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 10 marca 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ -,

5. Renata Mańska – – „ -.

oraz Kier RRG,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XIII sesję Rady Gminy.

2. Zapoznanie się z zakresem prac budowlano – remontowych w Placówkach

Oświatowych – posiedzenie wyjazdowe

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2035,

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Gminy Wielgie na rok 2020,

– 2 –

Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrała Przewodnicząca

komisji,która zapytała ile godzin pracuje terapeuta i ile osób skorzystało z tej pomocy.

Radna Katarzyna Piątkowska poprosiła, aby na kolejne posiedzenie przedstawić

informację ile osób skorzystało z pomocy z rozpisaniem na uczniów i osoby dorosłe.

Wyjaśnień na zapytania udzielała Z-ca Kier.GOPS i pracownik odpowiedzialny za

Gminny Program Profilaktyki.

e/ uchylenia uchwały Nr XII/99/2020 z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie planu

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w

jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz maksymalnej

wysokości dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz

specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie

jest przyznawane w 2020r.,

f/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w

jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz maksymalnej

wysokości dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz

specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest

przyznawane w 2020r.,

g/ rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wielgiem,

Omówione projekty uchwał po udzieleniu wyjaśnień na zapytania zostały

zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XIII sesji Rady

Gminy.

Ad. 2

Członkowie komisji zapoznali się z zakresem prac budowlano-remontowych

w placówkach oświatowych na terenie gminy: Wielgie rozbudowa przedszkola,

Czarne – remont szkoły.

Komisja stwierdziła, że prace przebiegają zgodnie z planem.

– 3 –

Ad.3

W sprawach różnych Kierownik RRG omówił sprawę Centralnego Portu

Komunikacyjnego.

Projektowany dokument – jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych

mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie

i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy

o szerokości 5 km, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe

związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-

projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Przekazał, że gmina Wielgie w dniu dzisiejszym wysyła negatywne stanowisko

w sprawie konsultacji społecznych nad dokumentem „Strategiczne Studium

Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

 

Informacje

Rejestr zmian