P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 15 marca 2021 roku.

 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji,

2. Katarzyna Piątkowska – z-ca Przewodniczącego,

3. Franciszek Jankowski – członek komisji,

4. Krystyna Walkowicz – – „ -,

5. Renata Mańska – – „ -.
oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy,Przewodnicząca komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni omówili projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy w sprawach:

– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok

– zmieniająca Uchwałę Nr XIX/168/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2021–2045,

– uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2021 rok”,

– określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

– o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2021,

– intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zadusznikach,

– – wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej Nr 170837C Czarne – Orłowo – Jasień – Kamień Kmiecy,

– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej Nr 170837C Czarne – Orłowo – Jasień – Kamień Kmiecy,

– wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Wielgie,

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę stanowiącą własność Gminy Wielgie położoną w miejscowości Teodorowo o numerze ewidencyjnym 94/4 na okres 6 lat,

– zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XXII sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiane były sprawy :

1. Stawek za odbiór odpadów komunalnych, ze względu na planowane podwyżki.

Radni mają obawy, że mieszkańcy nie będą płacić należności po podwyżce.

Wójt przekazał, że system odbioru nieczystości musi się samofinansować.

2. Remontu i naprawy dróg celem zwiększenia środków na ich naprawę.

Pan Wójt przekazał, że trzeba się zastanowić gdzie zmniejszyć plan budżetu z możliwością przesunięcia na naprawę dróg i na kwietniową sesję przygotować propozycję.

3. Budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. .

4. Pan Wójt poinformował o przeprowadzonej kontroli w Urzędzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Wynik kontroli bardzo dobry.

5. Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie informacje przygotowane na XXII sesję w zakresie:

– koordynacji – sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wielgie na lata 2014-2020 (za 2020 rok),

– Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020-2022 za rok 2020.

– sprawozdania Wójta Gminy Wielgie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem za rok 2020 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeb w tym zakresie.

Komisja uczestniczyła również w wideokonferencji dotyczącej zmian w prawie na temat budowy mieszkań czynszowych.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Julia Markowska

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian