P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 18 grudnia 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ –

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy,Przewodnicząca komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

1. Omówienie projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni omówili projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy w sprawach:

– o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

– zmiany Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2045,

– zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Rumunki Tupadelskie,

– planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok,

-wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

– ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XIX sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiane były sprawy :

1. Oświetlenia ulicznego .

2. Niszczenia dróg przez przejazd samochodów z dużymi ładunkami na remont drogi Lipno-Płock.

3. Modernizacji drogi Wielgie-Bętlewo.

4. Pomocy dla osób potrzebujących w okresie pandemii.

5. Instalacji paczkomatu w Wielgiem.

6. Przetargu na dostawę kruszywa do naprawy dróg.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Julia Markowska

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian