P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 19 marca 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Renata Mańska – – „ – ,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ -,

5. Krystyna Walkowicz – – „ -,

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

– nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem,

– o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2019,

– przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Wielgie za rok 2018,

– szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich

pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi.

Komisja po analizie i wyjaśnieniach Kier. GOPS pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.

– 2 –

Ad. 2

W sprawach różnych dyskutowano na temat różnego rodzaju zasiłków, pomocy

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca komisji stwierdziła, że w okresie letnim jest wiele możliwości

zarobienia pieniędzy i w tym czasie winno się ograniczyć wypłaty zasiłków

zachęcając osoby do podjęcia pracy, której na terenie gminy nie brakuje.

Pani Kierownik GOPS zobowiązała się do analizy zgłoszonej sprawy.

Będąc przy głosie Pani Kierownik omówiła Gminny Program Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie

za 2018 rok oraz realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wielgiem za rok 2018 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej oraz potrzeb w tym zakresie.

Przewodnicząca Rady dodała, że zasiłki celowe winny być przyznawane tylko

w razie zaistniałych nieszczęść.

Radny Franciszek Jankowski poruszył sprawę wyciętych i nie sprzątniętych

gałęzi przy drogach.

Wójt poinformował, że pobocza będą czyszczone.

Wywiązała się ogólna dyskusja w zakresie naprawy dróg gruntowych na terenie

gminy.

Wójt przedstawił aktualną informację w sprawie budowy mieszkań czynszowych, gdzie zainteresowanych jest ok 40 osób.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian