P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 20 stycznia 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zamiaru likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem,

c/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020r,
Omówione projekty uchwał przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy

po udzieleniu wyjaśnień na zapytania zostały zaopiniowane pozytywnie celem

przedstawienia na obrady XII sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiano:

1. Sprawy odśnieżania dróg na terenie gminy.

Wójt poinformował, że po 1000 zł. Przeznaczone będzie na działalność

kulturalną w sołectwach a pozostałe środki wrócą do budżetu gminy.

2. Remontu dróg na terenie Gminy.

Wójt poinformował, ze ogłoszono przetarg na dostawę materiałów do naprawy – usługa ma być wykonana do końca czerwca br.

3. Wynajmu świetlic wiejskich.

Radna Krystyna Walkowicz poinformowała, że sołectwo Czerskich Rumunek

zorganizowało bal i musiałozapłacić za wynajem świetlicy w Czarnem.

Wywiązała się ogólna dyskusja dotycząca wynajmu świetlic, stwierdzono, że

coraz mniej osób jest zainteresowanych, zbyt wysokie opłaty.

Wójt poinformował, że na utrzymanie świetlic wydano 60 000 zł. a dochodu

było 10 000 zł.

Radna Marianna Zaborowska zaproponowała, aby sołectwa korzystające ze

świetlicy dołożyły w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie .

4. W toku ogólnej dyskusji poruszona była sprawa budowy domu dla wielodzietnej rodziny z terenu gminy.

Na zapytania w tej sprawie wyjaśnień udzielał Wójt.

5. Przedłużenia kolektora ściekowego w Teodorowie w związku z budową domu dla rodziny. Mieszkańcy tam zamieszkujący będą mogli się do niego podłączyć.

6. Wójt poinformował o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy tj. rozbudowa przedszkola w Wielgiem, remont szkoły w Czarnem,

7. Dyrektora ZPO w Wielgiem na zapytanie Wójt poinformował, że aktualnieprzebywa na zwolnieniu lekarskim , zastępstwo pełni Pani Bożena El-Maaytah.

8. Analizowano również sprawę OSP na terenie gminy – ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, samochodów i ich wyposażenia , możliwości zakupu nowego samochodu dla Zadusznik oraz przekazania samochodu z Wielgiego do Suradówka.

9. Zakupu nowego samochodu dla GOPS.

10. Pałacu w Wielgiem – wystąpiono z wnioskiem o wykreślenie z rejestru zabytków.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji: Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian