P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 22 września 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Renata Mańska – – „ -,

5. Katarzyna Piątkowska – – „ –

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i Przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1.Omówienie projektów uchwał na XVII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XI/95/2019Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. W

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2045,

c/ rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 roku złożonej w interesie publicznym, w związku z istniejącą pandemią oraz postulatem o zmianę prawa miejscowego,

d/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wielgie na rok szkolny 2020/2021,

e/ udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgie,

– 2 –

Ad. 2

W sprawach różnych omawiano:

1. Sprawę remontu i naprawy dróg na terenie gminy-droga Zakrzewo-Płonczyn dobiega końca.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji:Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian