P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 24 kwietnia 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ -,

5. Renata Mańska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Realizacja budżetu gminy 2019 z zakresu oświaty i kultury fizycznej.

2. Omówienie projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu gminy za 2019 rok z zakresu oświaty

i kultury fizycznej i nie wniosła uwag.

Ad. 2

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:
a/ likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,
c/wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Orłowo.
Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrała Radna Krystyna Walkowicz, która zaproponowała bonifikatę 90 % ze względu na to, że osoby tam zamieszkujące włożyły bardzo duży wkład w remont budynku.

– 2 –

W wyniku przeprowadzonej ogólnej dyskusji ustalono, że bonifikata wynosić będzie 90 %.

d/  wyrażenia zgody na realizację Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’- edycja 2020 finansowanego ze Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia

na obrady XIV sesji Rady Gminy.

Ad. 4

W sprawach różnych omawiano:

1. Aktualny stan prowadzonych inwestycji na terenie gminy tj. remont szkoły w

Czarnem i rozbudowa przedszkola w Wielgiem.

2. Dofinansowanie budowy boiska w Teodorowie – dofinansowane z Lokalnej Grupy

Działania Region Południe – 800 tys. zł. tj. do 95 % wartości kosztorysowej +

ewentualne dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, o które gmina się ubiega.

3. Działalność miejscowej oczyszczalni, są zgłoszenia, że Leńcem płynie biała woda.

Wójt wyjaśnił, że wywożone są nielegalnie nieczystości z szamb i spuszczane do

strumienia.

W toku ogólnej dyskusji Radni analizowali sprawę rozbudowy tejże oczyszczalni,

gdyż miejscowość się rozbudowuje i może być niewystarczająca.

4. Wysokości zaległości podatkowych.

5. Oświetlenie uliczne na terenie gminy, po dyskusji ustalono,aby od 15 maja do 14

sierpnia br. oświetlenie uliczne wyłączone będzie w całej gminie.

6. Uroczystości plenerowe – Wójt poinformował, że ze względu na panujący stan

epidemii zwyczajowo przyjęte imprezy w gminie nie będą się odbywać typu Dzień

Dziecka, Zaprzęgi parokonne, Dożynki itp.

7.Sprawę remontu i naprawy dróg na terenie gminy.

– 3 –

8. Likwidację basenów p.pożarowych w Tupadłach i Płonczynie.

9. Sprawę wyborów Prezydenta RP, gdzie na chwilę obecną jest wiele niewiadomych, co do ich przeprowadzenia.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji

Julia Markowska

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian