P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 08 czerwca 2021 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji w.g załączonych list obecności oraz Wójt , Sekretarz Gminy, Przewodnicząca komisji rewizyjnej,Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem oraz Przewodnicząca Rady Rodziców ZPO.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej przedstawiając następujący porządek :

1. Rozpatrzenie pisma Rodziców Dzieci ZPO w Wielgiem.

2. Wyjaśnienie odpraw dla nauczycieli.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisje przyjęły bez uwag.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji poinformowała Radnych, że wpłynęło pismo do Wójta

Gminy w sprawie oburzenia wynikającego z odwołania konkursu na stanowisko

Dyrektora ZPO w Wielgiem jak i prowadzenie i zarządzanie szkołą przestało

spełniać oczekiwania rodziców. Poprosiła Pana Wójta o wyjaśnienie dlaczego

został odwołany konkurs.

Pan Wójt poinformował, że wydał zarządzenie o odwołaniu konkursu zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r.poz. 861 ze zm.)ustalono się, że

obszar Rzeczypospolitej Polskiej jest w dalszym ciągu obszarem,na którym

występuje stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na

terenie objętym stanem epidemii w dalszym ciągu utrzymuje się podwyższone

ryzyko zakażeniem wirusemSARS-CoV-2, w konsekwencji prowadzi do wniosku,

że przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły jest niewskazane z uwagi na

ryzyko dla stanu zdrowia zarówno członków komisji konkursowej, jak i

uczestników.

Radna Krystyna Walkowicz stwierdziła, że odbywały się matury i problemów

większych nie było i uważa, że konkurs też mógłby się odbyć.

Przewodnicząca Rady Rodziców zapytała dlaczego konkurs był ogłaszany jeżeli

epidemia cały czas była.

Wójt – konkurs ogłoszono, ponieważ Pani Dyrektor powieżono pełnienie obowiązków Dyrektora do 31 sierpnia 2021 roku.

Sekretarz Gminy poinformował, że można było powierzyć pełnienie obowiązków

Dyrektora na 1 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie trwania epidemii i to zostało zrobione.

W m-cu marcu zmienione zostało rozporządzenie i tą samą czynność można było

wykonać na następny rok szkolny tj. do 31 sierpnia 2022 roku ze względu na

pandemię.

Przewodnicząca komisji zapytała się Przewodniczącej Rady Rodziców jakie sąoczekiwania ze strony rodziców.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że nie otrzymała upoważnienia do przekazywania szczegółowych informacji.

Przekazała kilka uwag do działalności Pani Dyrektor, która na bieżąco jewyjaśniła.

Pani Dyrektor oświadczyła, że wszelkiego rodzaju problemy wyjaśniane są na

bieżąco, jednak nie ma wsparcia ze strony Rady Rodziców.

Przewodnicząca komisji poinformowała, ze dokonała analizy złożonych podpisów,

przeprowadziła rozmowę z kilkoma rodzicami i stwierdziła, że zostali

wprowadzeni w błąd, gdyż nie czytając podpisywali tylko, że konkurs winien sięodbyć.

Rodzice niektórzy w rozmowie nie mieli uwag do pracy szkoły, wiele podpisów

jest podpisanych przez jedną osobę, całe rodziny itp.

Stwierdziła, że z problemem można było się zwrócić do komisji celemsprawdzenia głównych uwag. Zgłoszone uwagi, co do funkcjonowania szkoły były sprawdzane na bieżąco.

Wójt dodał, że od czasu pełnienia obowiązków przez Panią Bożenę El-Maaytah nie wpłynęła żadna skarga poza jednym pismem dotyczącym złączenia klas zewzględu na małą liczbę uczniów.

Stwierdził, że znacznie poprawiło się zarządzanie w szkole jak i wyniki nauczania,omówił również zadania inwestycyjne jakie są planowane .
Na zapytania zebranych wyjaśnień udzielał Sekretarz Gminy. Po względemprawnym wyjaśnienia były również przekazane przez obecnego na spotkaniu Radcę Prawnego.

Obecni na posiedzeniu Radni nie zgłaszali uwag do pracy Pani Dyrektor.

Przewodnicząca komisji poprosiła, aby wszelkiego rodzaju problemy zgłaszać i na pewno zostaną rozwiązane.

Ad. 2

Kolejne pismo, które wpłynęło od Przyjaciół szkoły do Radnych dotyczące

odprawy dla Dyrektora ZPO i nauczyciela w załączeniu do protokołu.

Przewodnicząca komisji poprosiła Panią Dyrektor o wyjaśnienie.

Szczegółowe wyjaśnienie poparte obowiązującymi przepisami przedstawiła Pani

Dyrektor, Sekretarz Gminy i Radca Prawny.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący posiedzenia

Julia Markowska

 

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian