Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 03 grudnia 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektu budżetu gminy na 2020 rok.

2. Opracowanie planu pracy na 2020 rok.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2020

rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Po udzielonych wyjaśnieniach komisja wydała w sprawie projektu budżetu

gminy na 2020 rok opinię, która zostanie przedstawione na sesji w dniu 27

grudnia 2019 roku.

Ad. 2

Członkowie komisji opracowali plan pracy komisji na 2020 rok, który będzie

zatwierdzany uchwałą na XI sesji.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji : Mariusz Przybyszewski

Protokołowała :Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian