Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 08 maja 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Objazd dróg gminnych po okresie zimowym – posiedzenie wyjazdowe.

2. Omówienie projektów uchwał na VI sesję Rady Gminy.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Członkowie komisji wspólnie z komisją samorzadu, prawa i porządku publicznego dokonali objazdu dróg na terenie gminy celem sprawdzeniach ich stanu.

W wyniku przeprowadzonej wizji stwierdzono konieczność napraw 2 dróg tj.:

Czarne-Józefowo i Czarne-Orłowo, po których jeździ autobus dowożący dzieci do szkół.

Pozostałe sprawdzone drogi komisja uznała za stan dobry.

– 2 –

Ad.2

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na najbliższą sesję w sprawach:

– poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od

nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości

wynagrodzenia za inkaso,

– przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata

2019-2022,

– ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót

budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w

nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy

Wielgie a nie będących drogami publicznymi,

– sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność

Gminy Wielgie położonej w miejscowości Wielgie,

– sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność

Gminy Wielgie położonej w miejscowości Nowa Wieś,

– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz

ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach

oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

– zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wielgiem,

– trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu

Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania,

– 3 –

– przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wielgiem wraz z wykazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

– o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok

zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. W

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata

2019–2035,

Komisja po omówieniu projektów uchwał przez Wójta, Skarbnika i Kier. GOPS

pozytywnie je zaopiniowała.

Ad. 2

W sprawach różnych dyskutowano na temat naprawy i remontu dróg na terenie

gminy.

Pan Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej zabezpieczone są środki na

dokumentację remontu drogi Zakrzewo-Płonczyn .

Dodał również, że w Zadusznikach nie będzie nic robione w zakresie budowy

drogi -kolonia ,gdyż nie ma decyzji o przekazaniu gruntu nieodpłatnie pod tę

drogę.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji Mariusz Przybyszewski

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian