Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 10 marca 2020 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gminy,Skarbnik Gminy,

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XIII sesję Rady Gminy.

2. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2035,

c/ uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2020 rok”,

d/ zmiany uchwały,

e/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Wielgie,

f/ wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Bętlewo,

Omówione projekty uchwał przez Kier.RRG i Skarbnika Gminy

po udzieleniu wyjaśnień na zapytania zostały zaopiniowane pozytywnie celem

przedstawienia na obrady XIII sesji Rady Gminy.

– 2 –

Ad. 2

Członkowie komisji zapoznali się z informacją dotyczącą wykonania zaplanowanych

zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni

ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszym ich rozwojem , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji i szczegółowej analizie wykonanych zadań oraz

planowanych do dalszej realizacji. Uwag nie zgłoszono.

Ad.3

W sprawach różnych Kierownik RRG omówił sprawę Centralnego Portu

Komunikacyjnego.

Projektowany dokument – jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych

mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy o szerokości 5 km, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-

projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Przekazał, że gmina Wielgie w dniu dzisiejszym wysyła negatywne stanowisko

w sprawie konsultacji społecznych nad dokumentem „Strategiczne Studium

Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowała :                                       Przewodniczący komisji :

Grażyna Wyszyńska                                Mariusz Przybyszewski

Informacje

Rejestr zmian