Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 24 września 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik, Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przewodnicząca

Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na IX sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na najbliższą sesję w sprawach:

a/ przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A,B,C w miejscowości Wielgie gm.Wielgie, pow.lipnowski – część B i C,

b/ przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A,B,C w miejscowości Wielgie gm.Wielgie, pow.lipnowski – część A,c/

c/ bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej

stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Bętlewo.

Omówione projekty uchwał przez Wójta zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia ich na IX sesji Rady Gminy.

Ad.3

W sprawach różnych dyskutowano na temat naprawy i remontu dróg na terenie

gminy. Głównie rozważano sprawę opóźnienia dostawy gruzu na drogi.

Wójt wyjaśnił, że rozwiązana została umowa z dostawcą gruzu ze względu na

złą jakość, wykonawca zapłacił ustaloną karę i ponownie zostanie ogłoszony

przetarg na dostawę materiału do naprawy dróg gminnych.

Kier.Ref.Rozwoju Gminy poinformował, że została zakończona budowa drogi

w Nowej Wsi i Tupadłych oraz na ukończeniu są prace na ulicy ogrodowej.

Przekazał również, że nastąpią podwyżki opłat za odbiór odpadów

komunalnych od 1 lipca 2020 roku.

Wójt poinformował zebranych o wykonanych inwestycjach na terenie gminy

i realizacji funduszu sołeckiego.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji Mariusz Przybyszewski

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian