Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 26 listopada 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -.

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik i Przewodnicząca Rady Gminy .

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji, który zaproponował

wprowadzenie do porządku dodatkowych puntów z planu pracy dotyczących:

– zapoznania się ze stanem zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem.

– działalność Gminnej Spółki Wodnej w zakresie cieków wodnych i urządzeń

melioracyjnych na terenie gminy.

W związku z uzupełnieniem porządku posiedzenia komisji poprosił

o przegłosowanie.

Zaproponowane zmiany w porządku posiedzenia komisja przyjęła jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał porządek posiedzenia, który jednogłośnie został

przyjęty do realizacji.

1. Omówienie projektów uchwał na X sesję Rady Gminy.

2. Zapoznanie się ze stanem zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem.

3. Kontrola cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Ad. 1

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na najbliższą

sesję w sprawach:

a/ zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok,

b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

c/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

d/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie,

e/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie ,

f/ udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie.

Omówione projekty uchwał przez Wójta zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia ich na X sesji Rady Gminy.

Ad.2

Członkowie komisji zapoznali się 3 projektami dotyczącymi zagospodarowania przestrzeni w zespole dworsko parkowym w Wielgiem tj.

1. Budowa ogrodu integracyjnego o otwartej strefy aktywności społecznej.

2. Budowa ścieżki edukacyjnej .

3. Aktualizacja inwentaryzacji drzewostanu oraz sporządzenie planu nasadzeń.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej przedstawił szczegółową informację w zakresie wykonanych prac w 2019 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Szczegółowe informacje zawiera załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Mariusz Przybyszewski

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian