Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego.

w dniu 10 czerwca 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Marcin Pilarski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Marianna Zaborowska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku,

b/ rozpatrzenia petycji .

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XV sesji Rady Gminy.

Ad. 4

W sprawach różnych omawiano:

1. Aktualny stan prowadzonych inwestycji na terenie gminy tj. remont szkoły w

Czarnem i rozbudowa przedszkola w Wielgiem.

2. Dofinansowanie budowy boiska w Teodorowie – dofinansowane z Lokalnej Grupy

Działania Region Południe – 800 tys. zł. tj. do 95 % wartości kosztorysowej +

ewentualne dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, o które gmina się ubiega.

3. Sponsoringu zakupu okien do wieży w SP w Czarnem.

4. Planowanej podwyżki opłat za odpady komunalne. Wójt zaproponował, aby w tym roku minimalnie podwyższyć stawki, aby w przyszłym roku były mniejsze.

5. Koniecznej wycinki wysokich traw przy drogach.

6. Sprawę remontu i naprawy dróg na terenie gminy.

7. Zarastającej drogi przez las w Czerskich Rumunkach, Zakrzewie i Nowej Wsi..

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji : Mariusz Przybyszewski

Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian