Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 03 grudnia 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Renata Mańska – – „ -.

5. Katarzyna Piątkowska – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2020 rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

Po udzielonych wyjaśnieniach komisja wydała w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok opinię, która zostanie przedstawione na sesji w dniu 27 grudnia 2019 roku.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian