Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 20 grudnia 2019 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Renata Mańska – – „ -.

5. Katarzyna Piątkowska – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy, Kier.GOPS i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XI sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok

b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035

c/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Teodorowo oznaczonej w ewidencji w ewidencji gruntów jako działka nr 100/18,

d/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

e/ zmiany uchwały NR IX/73/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia

27 września2019 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia

2 października 2019 r., poz.5151,

f/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy

Wielgie na rok 2020,

g/ wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej

Straży Pożarnej z terenu Gminy Wielgie za udział w działaniu ratowniczym lub

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub

Gminę Wielgie,

h/ planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok,

i/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wielgie na rok szkolny

2019/2020,

j/ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na

lata 2020-2035.

k/ w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

Omówione projekty uchwał przez Wójta i Skarbnika Gminy po udzieleniu

wyjaśnień na zapytania zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia

na obrady XI sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiano:

1. Zasady korzystania ze środków Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2020.

Obecna na posiedzeniu Pani Kierownik GOPS poinformowała, że na początku

roku zainteresowane sołectwa,szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać

wnioski.

2. Przemocy w rodzinach – w I kwartale 2020 roku zostaną przeprowadzone warsztaty w tej sprawie.

3. Zasady płatności za udział w pożarach i szkoleniach członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pan Wójt omówił zasady działalności jednostek OSP i ich wyposażenia .

4. Likwidacji kasy w Urzędzie Gminy.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji:Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian