Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 23 listopada 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Franciszek Jankowski – członek komisji,

2. Krystyna Walkowicz – – „ -,

3. Renata Mańska – – „ -,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ –

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy,Sekretarz Gminy, Dyrektorzy szkół.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji finansów.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1.Omówienie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy.

2. Analiza informacji o stanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok,

b/ zmiany Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2045,

c/ przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

d/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy

Wielgie na rok 2021.

Po omówieniu i udzielonych wyjaśnieniach projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XVIII sesji Rady Gminy.

Ad. 2

Komisja dokonała analizy informacji o stanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.Po analizie otrzymanych materiałów zgłoszono uwagi , które wymagały wyjaśnień . Wyjaśnień dokonali Sekretarz Gminy i Dyrektorzy szkół.

W wyniku dyskusji nasunęły się wątpliwości, na które w przyszłości trzeba zwracać szczególną uwagę.

Po omówieniu i wyjaśnieniu zgłoszonych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z apelem do radnych, aby materiały które otrzymują do analizy przed sesją były wnikliwie czytane i ewentualne pytania zgłaszane na posiedzeniach komisji .

Ad. 3

W sprawach różnych poruszona była sprawa budowy kładki na rzeczce „Święty

Strumień” , która skróciłaby przejście ze szkoły w Zadusznikach do sali

gimnastycznej.

Radna Katarzyna Piątkowska przekazała, że dzieci na zajęcia w-fu przechodzą

chodnikiem przy drodze powiatowej, co naraża ich na niebezpieczeństwo i wydłuża

ich drogę na zajęcia tracąc ok. 15 minut. Dzieci po zajęciach są spocone, co

negatywnie wpływa na ich zdrowie.

W toku ogólnej dyskusji stwierdzono, że jest to sprawa zasadna i komisja wnioskuje o podjęcie działań w tej sprawie.

Wójt sprawa kładki była już wcześniej analizowana, jednak ze względu na trudności i bardzo wysoki koszt od jej budowy odstąpiono.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący posiedzenia

Radosław Ziółkowski

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian