Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 24 września 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Katarzyna Piątkowska – – „ -,

5. Renata Mańska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Kier.Ref.Rozw.Gminy Wielgie i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na najbliższą

sesję w sprawach:

– ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół

prowadzonych przez Gminę Wielgie,

– wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wielgie do realizacji projektu pn.

„Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego

na lata 2014-2020 – EFS,

– wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

 

– wyrażenia zgody na podpisanie przez Wójta Gminy Wielgie umowy partnerskiej na realizację projektu „Dzienny Dom Pomocy Złowody” w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS.

Ad.2

W sprawach różnych dyskutowano na temat naprawy i remontu dróg na terenie

gminy. Głównie rozważano sprawę opóźnienia dostawy gruzu na drogi.

Wójt wyjaśnił, że rozwiązana została umowa z dostawcą gruzu ze względu na

złą jakość, wykonawca zapłacił ustaloną karę i ponownie zostanie ogłoszony

przetarg na dostawę materiału do naprawy dróg gminnych.

Kier.Ref.Rozwoju Gminy poinformował, że została zakończona budowa drogi

w Nowej Wsi i Tupadłych oraz na ukończeniu są prace na ulicy ogrodowej.

Przekazał również, że nastąpią podwyżki opłat za odbiór odpadów

komunalnych od 1 lipca 2020 roku.

Wójt poinformował zebranych o wykonanych inwestycjach na terenie gminy

i realizacji funduszu sołeckiego.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian