Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 26 listopada 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Renata Mańska – – „ -.

5. Katarzyna Piątkowska – – „ -.

oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na X sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał przygotowanych na X sesję Rady

Gminy w sprawach:

– zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok,

– zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata

2019–2035,

– przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok

2020.

– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku

dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami

opiekuńczymi .

– 2 –

Po omówionych projektach i wysłuchaniu wyjaśnień komisja pozytywnie je

zaopiniowała .

Ad.2

Dokonano również analizy Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych

w roku szkolnym 2018/2019 .

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Szczegółowo omówiono uwagi i zalecenia związane z placówką ZPO w

Wielgiem.

Wyjaśnień udzielała Dyrektor Dorota Pączek-Bazela.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian