Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji,

2. Katarzyna Piątkowska – z-ca Przewodniczącego,

3. Franciszek Jankowski – członek komisji,

4. Krystyna Walkowicz – – „ -,

5. Renata Mańska – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy,Przewodnicząca komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, Z-ca Kier. GOPS.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy.

2. Realizacja budżetu gminy 2020 z zakresu oświaty i kultury fizycznej.

3. Realizacja budżetu gminy 2020 w GOPS.

4. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni omówili projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy w sprawach:

-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok,

-wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN

-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

-wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

-określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu RozwojuMieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,

-rozpatrzenia petycji,

-rozpatrzenia petycji,

-wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wielgie w 2021 roku.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XXIII sesji Rady Gminy.

Komisja dokonała również analizy przygotowanej informacji w zakresie Oceny

zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.

Ad. 2,3

Członkowie komisji dokonali analizy wykonania budżetu gminy za 2020 rok

w zakresie oświaty , kultury fizycznej i GOPS.

Ad. 4

W sprawach różnych omawiane były sprawy :

1. Realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulgach w podatkach w 2020 roku.

2. Sprzedaży lokali w Płonczynie po byłej szkole.

3. Oczyszczalni przy budynku w Płonczynie, obawa, że obecna jest za mała.

4. Raportu o stanie gminy.

5. Naprawy i wymiany hydrantów na terenie gminy.

6. Dostawy gruzu na drogi gruntowe.

7. Niskiego ciśnienia wody w Suradówku.

8. Oczyszczenia drzew przy szkołach.

9. Opłat za odbiór odpadów komunalnych.

10. Wsparcia finansowego na rewitalizację pomnika w Suradówku.

11. Korzystania przez Seniorów z domu dziennego pobytu .

12. Przekazania zużytych komputerów do szkół celem prowadzenia zajęć w zakresie informatyki.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Julia Markowska

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian