Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia,oświaty,kultury i polityki społecznej w dniu 10 czerwca 2020 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz –            – „ -,

4. Renata Mańska –                     – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020-2022,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia

na obrady XV sesji Rady Gminy.

Ad. 2

W sprawach różnych omawiano:

1. Aktualny stan prowadzonych inwestycji na terenie gminy tj. remont szkoły w Czarnem i rozbudowa przedszkola w Wielgiem.

2. Sponsoringu zakupu okien do wieży w SP w Czarnem.

3. Osób niepełnosprawnych na terenie gminy, których aktualnie jest 5.

4. Budowy boiska w Teodorowie. Wójt poinformował, że przyznana jest dotacja ok.800 000 zł. Plan na 2021 rok. Dodał, że Szkoła Podstawowa w Zadusznikach również czeka na boisko.

5. Sprawę remontu i naprawy dróg na terenie gminy.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji: Julia Markowska

Protokołowała:Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian