Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia,oświaty,kultury i polityki społecznej.

P R O T O K O Ł nr 11/8 /2019

z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury

i polityki społecznej

w dniu 23 października 2019 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Julia Markowska – Przewodnicząca komisji ,

2. Franciszek Jankowski – członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz – – „ -,

4. Renata Mańska – – „ -.
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

 

1. Analiza realizacji zadań określonych w gminnym programie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie

z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 30 września 2019

roku , które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Realizacja programu odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Na zapytania Radnych wyjaśnień udzielił pracownik odpowiedzialny za te

zadania.

Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i wysłuchaniu wyjaśnień

pozytywnie je zaopiniowała .

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji

Julia Markowska

Protokołowała:

Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian