Protokoł z posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski – Przewodniczący komisji ,

2. Krystyna Walkowicz – z-ca Przewodniczącego

3. Marianna Zaborowska – członek komisji,

4. Marcin Pilarski – – „ -.

oraz Wójt, Skarbnik Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy,Przewodnicząca komisji rewizyjnej i przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

1. Omówienie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy.

2. Objazd dróg gminnych po okresie zimowym – posiedzenie wyjazdowe.

3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Radni omówili projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy.

Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na obrady XXIII sesji Rady Gminy.

Ad. 2

Członkowie komisji zapoznali się i informacją o stanie dróg gminnych i zadaniach inwestycyjnych w tym zakresie oraz dokonali objazdu dróg po okresie zimowym.

Stwierdzono, że pilnej naprawy wymagają drogi : Czarne – Orłowo, Czarne Józefowo i Wielgie-Bętlewo.

Zwrócono uwagę na rozjeżdżanie drogi na ulicy komunalnej w kierunku Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych sugerując jej naprawę ponieważ wchodzi w teren prywatny.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

W sprawach różnych omawiane były sprawy :

.1. Realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulgach w podatkach w 2020 roku.

2. Sprzedaży lokali w Płonczynie po byłej szkole.

3. Oczyszczalni przy budynku w Płonczynie, obawa, że obecna jest za mała.

4. Raportu o stanie gminy.

5. Naprawy i wymiany hydrantów na terenie gminy.

6. Dostawy gruzu na drogi gruntowe.

7. Niskiego ciśnienia wody w Suradówku.

8. Oczyszczenia drzew przy szkołach.

9. Opłat za odbiór odpadów komunalnych.

10. Wsparcia finansowego na rewitalizację pomnika w Suradówku.

11. Zaśmiecania terenu przy budynku OSP w Czarnem.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji :Mariusz Przybyszewski

Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian