Protokoł z posiedzenia Radnych

Radnych Rady Gminy

w dniu 30 listopada 2018 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli Radni w.g załączonej listy obecności oraz Wójt i Skarbnik Gminy.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka przedstawiając następujący porządek posiedzenia :
1. Omówienie projektów uchwał na II sesję Rady Gminy.

2. Sprawy różne.

 

Przedstawiony porządek posiedzenia przyjęto bez uwag.
Ad. 1
Wójt przedstawił przygotowane projekty uchwał na II sesję Rady Gminy w sprawach :
a/ Nr II/5/2018 w sprawie o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2018,
b/ Nr II/6/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2030,
c/ Nr II/7/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2019,
d/ Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady,
e/ Nr II/9/2018 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy,
f/ Nr II/10/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie,

– 2 –
g/ Nr II/11/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie,
h/ Nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie,
i/ Nr II/13/2018 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie.
Omówione projekty uchwał Radni zaopiniowali pozytywnie celem przedstawienia na najbliższej sesji.

Ad. 2

W sprawach różnych rozważano następujące zagadnienia:
1. Budowy i naprawy dróg na terenie gminy.

2. Wydatkowania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Konsultacji dotyczącej reaktywowania Posterunku Policji w Wielgiem.

4. Planowanej budowy chlewni w Piasecznie-Wójt poinformował, że nic w tym kierunku się nie robi, dodał, ze jeżeli mieszkańcy będą przeciwni ewentualnej budowy nie będzie.

5. Budowy mieszkań czynszowych.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

HALINA SZTYPKA

Protokołowała:
Grażyna Wyszyńska

Informacje

Rejestr zmian