Rejestracja działalności gospodarczej

Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
  2. przez PEŁNOMOCNIKA;
   – zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
   – na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) – w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
   – pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
   – każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
   – jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie).
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl)  –  wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 3. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl – portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 5. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku – numery się nie zmienią).
 6. Zgłoszenie się do ubezpieczania:
  a) składając odpowiedni formularz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZUA lub  ZZA, ZCNA – dla członka rodziny) w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
  b) załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS).
 7. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT – formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US).


Informacje dodatkowe:
Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
– w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
– w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
– w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
– w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
– w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
– w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS (dotyczy osób posiadających już nr NIP).

 

  • Wydział Ewidencja Ludnści
  • Termin załatwienia Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • Osoba kontaktowa Milena Samorek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, pokój nr. 5
  • Telefon kontaktowy (54)2897380 wew. 42
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, pokój nr. 5
  • Wymagane dokumenty Ważny dowód osobisty lub ważny paszport
  • Opłaty Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są wolne od opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649);
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian