Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT41445 PLONCZYN wraz z zasilaniem i drogą dojazdową, na działce nr 146/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Płonczyn, gm. Wielgie”

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), w  związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami), Wójt Gminy Wielgie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. ul. Konstruktorska 4, 02 – 673 Warszawa dla inwestycji polegającej na:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp.
z o. o. BT41445 PLONCZYN wraz z zasilaniem i drogą dojazdową, na działce nr 146/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Płonczyn, gm. Wielgie”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 8, 87 – 603 Wielgie, pok. nr 4,
od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530 w terminie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w celu złożenia ewentualnych uwag, wniosków lub zastrzeżeń.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie w dniu 20.02.2019 r.

Informacje

Rejestr zmian