Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac komisji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie,

b/ planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok,

c/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

d/ ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

e/ zasad przyznawania diet dla sołtysów,

f/ wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Wielgie.
7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad IV sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian