Zawiadomienie o obradach XXII sesji Rady Gminy

Wielgie, dnia 10 marca 2021 r.

MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2021 roku o godz.10.00 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX,XX i XXI sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy komisji.

5. Sprawozdanie z działalności Policji na terenie gminy Wielgie za 2020 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Wielgie za lata 2019-2020.

7. Koordynacja – sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wielgie na lata 2014-2020 (za 2020 rok).

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020-2022 za rok 2020.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielgie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem za rok 2020 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz potrzeb w tym zakresie.

10. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok

b/zmieniająca Uchwałę Nr XIX/168/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2021–2045

c/uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2021 rok”

d/określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

e/o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2021

f/intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zadusznikach.

g/wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej Nr 170837C Czarne – Orłowo – Jasień – Kamień Kmiecy.

h/wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości

i/wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Wielgie

j/wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę stanowiącą własność Gminy Wielgie położoną w miejscowości Teodorowo o numerze ewidencyjnym 94/4 na okres 6 lat.

k/zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zakończenie obrad XXII sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian