Zawiadomienie o obradach XXIV sesji Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz.10.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie quorum.

Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z pracy stałych komisji Rady Gminy.

6. Podjęcie uchwał w sprawach :

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok,

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/168/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2021–2045,

określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w celu uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej Nr 170837C Czarne – Orłowo – Jasień – Kamień Kmiecy,

rozpatrzenia petycji,

rozpatrzenia petycji,

sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wielgie, położonych w miejscowości Teodorowo,

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Teodorowo, obręb geodezyjny Teodorowo,

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

zmiany uchwały dotyczącej „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie”,

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wielgie na rok szkolny 2021/2022,

przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wielgiem za rok 2020 wraz z wykazaniem potrzeb w zakresie

pomocy społecznej,

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 154/11 położonej w miejscowości Wielgie.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad XXIV sesjI.

V-ce Przewodniczący Rady Gminy

Franciszek Jankowski

Informacje

Rejestr zmian