Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 marca 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie quorum.

Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”.

Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy komisji.

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie za 2018 rok.

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy za 2018 rok.

Sprawozdanie Wójta z realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulgach w podatkach w 2018 roku.

Podjęcie uchwał w sprawach :

o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019,

zmiany Uchwały Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2030,

ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi,

przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”.

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022.

uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2019 rok”,

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2019 roku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wielgiem.

nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem,

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bałdowo.

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Wielgie za rok 2018,

ustalenia zaleceń i kierunków działania Wójta Gminy Wielgie dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Wielgie.

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad V sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian