Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo, na działkach nr nr: 119, 124/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), w  związku
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami), Wójt Gminy Wielgie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie z dnia 09.07.2019 r. dla inwestycji polegającej na:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo, na działkach nr nr: 119, 124/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”.

 Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 8, 87 – 603 Wielgie, pok. nr 4,
od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530 w terminie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w celu złożenia ewentualnych uwag, wniosków lub zastrzeżeń.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian