Zawiadomienie o XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wielgie.

Podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wielgie na piątek 12 lutego 2021 roku o godz.10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ uchylenia uchwały Nr XII/172/2021 z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021r.,

b/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

c/ rozpatrzenia skargi,

d/rozpatrzenia petycji.

4. Zakończenie obrad XXI sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian