Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
 w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2019 r.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.
1. W 2019 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu
określonego na 2019 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
b) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy
współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we
wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin,
urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny
edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku
akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej,
wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w
2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa
niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100
oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według
stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l),
liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian