Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 05.12.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 części Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Sesja Nr X Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Sesja Nr IX Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 UTYLIZACJA AZBESTU W 2020 ROKU Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Memorandum Informacyjne – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Protokoł IX sesji Rady Gminy Wielgie odbytej 27 września 2019 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.11.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 INFORMACJA ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH wobec osób uczestniczących w sesji Rady Gminy Wielgie w związku z ich rejestracją i transmisją online Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 INFORMACJA ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH wobec osób uczestniczących w sesji Rady Gminy Wielgie w związku z ich rejestracją i transmisją online Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia,oświaty,kultury i polityki społecznej. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymania w mocy postanowienia Wójta Gminy Wielgie dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Suradówku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 OBWIESZCZENIE RDOŚ w Bydgoszczy – czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.10.2019 Oświadczenie majątkowe Jarosław Jeżewski Szczegóły
« 1 2 3 37 38 »