Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2019 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 WYKAZ – miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia,oświaty,kultury i polityki społecznej w dniu 12 marca 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 04 marca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Wodne Wójt Gminy Wielgie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wielgie na 2019 rok. Uwagi należy wnosić w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Wielgie do dnia 26.03.2019r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.03.2019 Oświadczenie majątkowe – Halina Sztypka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.03.2019 Oświadczenie majątkowe Tadeusz Wiewiórski – Wójt Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr 5/ZR1D/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r., znak sprawy: WI.IV.7820.34.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotłowy – granica województwa”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.02.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwtzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT41445 PLONCZYN wraz z zasilaniem i drogą dojazdową, na działce nr 146/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Płonczyn, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Wodne Wójt Gminy Wielgie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wielgie na 2019 rok. Uwagi należy wnosić w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Wielgie do dnia 05.03.2019r. Szczegóły
« 1 2 3 26 27 »