Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2020 Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 WYKAZ – miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Komunalnej w miejscowości Wielgie, na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”. Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 10 marca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 10 marca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 10 marca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 10 marca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów należących do osób fizycznych Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 UPRAWA MAKU NISKOMORFINOWEGO ORAZ KONOPI WŁÓKNISTYCH Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.03.2020 Informacja o opracowaniu projektów przez Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.03.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Protokoł XII sesji Rady Gminy odbytej 24 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A. Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 KWALIFIKACJA WOJSKOWA ODWOŁANA Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Sesja Nr XIII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zawiadomienie o obradach XIII sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
« 1 2 3 40 41 »